Wijziging tarieven H. Pancratius parochie miv 1 januari 2018

Aanleiding

Binnen de locaties van de H. Pancratius parochie worden verschillende tarieven gehanteerd op dit moment voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle locaties. In het voorjaar van 2017 is een werkgroep aangesteld van vier penningmeesters met als opdracht een voorstel te doen hoe tot uniforme tarieven te komen. Dit door o.a. een vergelijking te maken tussen locaties binnen onze eigen parochie, in vergelijking met ons omliggende parochies en tarieven die het bisdom adviseert. Belangrijkste doel van dit alles is de toekomstbestendigheid van onze parochie te garanderen en ook de komende jaren te zorgen voor de broodnodige inkomsten om zo onze kerken zo lang mogelijk open te kunnen houden.

Op 11 juli heeft het parochiebestuur de tarieven vastgesteld en daarmee goedkeuring gegeven aan de invoering per 
1 januari 2018.

Op 14 september jongstleden zijn de wijzigingen besproken met de leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen.

Nieuwe tarieven en toelichting

Voor een overzicht van de nieuwe tarieven zie de bijlage.

Enkele tarieven behoeven een korte toelichting:

Misintenties

Met ingang van 1 januari 2018                  €8,-

Met ingang van 1 januari 2019                  €10,-

Jaargedachtenis                                        €10,-

Graf/urn/grafrechten

De exacte bedragen zijn bij de lokale secretariaten op te vragen.

Dubbel tarief

Indien geen bijdrage wordt gedaan aan de actie Kerkbalans zijn voor diverse diensten dubbele kosten verschuldigd.

Dit met uitzondering van de voorbereiding en toediening van de volgende sacramenten:

  • 1e H. Communie

Abonnement lokaal parochieblad

Tot nader order geldt een lokaal tarief hiervoor.

Collectegelden

Met ingang van januari 2018 zullen in alle locaties 2 collectes gehouden worden tijdens de weekendvieringen en bijzondere vieringen:

-          De eerste collecte is voor het plaatsengeld, hiervoor is een uniform tarief voor alle locaties afgesproken van €1,- per persoon.

-          De tweede collecte betreft een vrije gift, per viering zal de bestemming van de gelden van deze collecte genoemd worden.


Korte toelichting aanvullende wijzigingen tarieven m.i.v. 2018:

Graf/urn/grafrechten

 

Er wordt niet langer onderscheid in tarief gemaakt voor een enkel graf en een dubbelgraf waarbij 2 overledenen boven elkaar worden begraven. Enige uitzondering is Fleringen, ivm het grondwaterpeil is op sommige plekken op het kerkhof aldaar geen andere mogelijkheid dan naast elkaar begraven in geval van een ‘dubbel’ graf (in deze specifieke gevallen dan tarief enkel graf gehanteerd).

Kaarsen

Het parochiebestuur heeft met de voorzitters van de locatieraden de tarieven in de bijlage vastgesteld.

Kosten gebruik aula

Het parochiebestuur heeft met de voorzitters van de locatieraden een maximaalbedrag van € 300,00 voor gebruik van de aula vastgesteld.

 

Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen.

Parochiebestuur H. Pancratius


 Tarieven H. Pancratiusparochie per 1 januari 2018

Eventuele toelichting

enkel tarief*1

Sacramenten

H. Doopsel

Incl. doopkaars en oorkonde

€ 50,00

1e H. Communie

€ 30,00

H. Vormsel

€,30,00

Huwelijksviering/-jubileumviering

Inclusief kosten parochieel koor

€ 400,00

Jubileumviering in reguliere viering

€ 100,00

Afscheid/uitvaart

Afscheidsviering/Uitvaart

Inclusief kosten parochieel koor

€ 400,00

Alleen condoleren in kerk

Zonder een viering

€ 125,00

Ter aarde bestelling

€ 100,00

Pastorale begeleiding plaatsing  urn in colombarium   € 100,00

Crematie

€ 150,00

Avondwake

€ 250,00

Gebruik aula per dag

Met een maximum van
€ 300,00

€ 100,00

Graf delven vw

Kostprijs

Graf delven kind

Kostprijs

Graf/urn/grafrechten/bewaarrechten

Grafrechten 20 jaar vw

Lokaal tarief

Grafrechten 10 jaar vw

Verlenging graf

Lokaal tarief

Grafrechten 20 jaar kind

Lokaal tarief

Grafrechten 10 jaar kind

Verlenging kindergraf

Lokaal tarief

Onderhoud begraafplaats

Eenmalig tarief

€ 100,00

Ruiming graf vw

€,200,00

Ruiming graf kind

€ 125,00

Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar

Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief €100)

Lokaal tarief

Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar

Verlenging

Lokaal tarief

Ruiming urnenplaats

Eenmalig tarief

€ 100,00

Plaatsing urn in bestaand graf   € 150,00

Uitstrooiing as op strooiveld

€ 100,00

Intenties

Misintentie

€ 8,00*2

Jaargedachtenis

€ 100,00

Kaarsen/graflicht

Ecolicht/kleine devotiekaars

€ 0,50

Dunne witte kaars

€ 0,50

Graflicht

€ 1,50

Devotiekaars

€ 5,00

Kerkradio en parochieblad

Kerkradio

Per jaar

€ 60,00

Abonnement lokaal parochieblad

Lokaal tarief

Collectes*3

Plaatsengeld/1e collecte

€ 1,00

2e collecte

Voor pastorale zorg

Vrije gift


*1dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar €10,-
*3uniforme collectes binnen parochie
vw = volwassene

Plaatsen urn in bestaand graf   

 

€150