Het laatste nieuws vindt u onder de knop NIEUWS / ACTUEEL of op Twitter!

Informatieblad 3. ZONDAG 14 en 21 september 2014Jaargang 41, week 38 en 39

Feest van Kruisverheffing (14/09)

 

“De vossen hebben hun holen en de vogels hun nesten, maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij Zijn hoofd op kan laten rusten” ( Math. 8,20). De veilige geborgenheid, die een mens vindt in zijn huis en in het bezit van de hem vertrouwde dingen, heeft de Messias niet. Niet zoals de mensen doen die van huis weggaan en er weer terugkeren, maar het woningloze onderweg-gaan is Zijn levenswijze. Hij heeft deze weg gekozen vanwege de verkondiging van de Blijde Boodschap…. Zouden wij dat kunnen? Met alleen Gods wil en de kruisweg als thuis? Met alleen het werken voor het Rijk Gods als oord van geborgenheid? Met deze vragen mogen we ons deze week wel eens rustig bezinnen op de betekenis van ons christen-zijn, ons geloof: wanneer zijn we volgelingen van Jezus? Als we van tijd tot tijd eens naar de kerk komen voor een doopsel, een huwelijk, een begrafenis? Neen, christen-zijn betekent meer, dat wij ons dagelijks kruis met Jezus samen dragen: in ons gebed, in ons werk, in ons huwelijk, in onze vrije tijd…. ”Samen met Jezus”: het is de sleutel van geluk, vrede en rust. En dat moeten we doen en laten met hart en ziel. Want half werk voert niet tot vreugde. Een verdeeld hart blijft een onrustig hart. Wie Jezus tot aan een zekere grens wil volgen, zal zijn leven en geloof beleven als een last, een rem, en niet als inspiratie en als motor. Misschien hebben we onderweg geen holen, geen nesten en geen huizen, maar wel Zijn kracht, zijn steun en Zijn nabijheid en gezelschap. “ De Mensenzoon moet omhoog worden geheven….” ( Joh.3,14) “ En de leerling staat niet boven zijn meester” (Lc. 6,40).                                                 Pastor Linh.

 

13/14 september Nationale Ziekendag.

 

Zaterdag 13 september 19.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

 

Voorganger: Pastor Meupelenberg.

 

Jaarg.: Johan Jozeph Wigger.

 

 

 

Woensdag 17 september 09.00 uur Eucharistieviering in de AULA.

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Donderdag 18 september 14.00 uur Eucharistieviering (Openingsviering K.B.O.-jaar).

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Zondag 21 september 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Jaarg.: Herman Weersink, o.o. Alberink-Hansté. Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Gerard Weersink, Zr. Maria Wenneger, Annie Weersink-Meijer, Jan Oude Vrielink, overl.fam.leden Boksebeld, Manny Sanderink-Weernink, Jan Meen, Toon en Marie Oude Luttikhuis, Ben en overl.fam.leden Hansté-Leferink, Arnold ten Dam, overl.fam.leden Weersink-Braakhuis, Lidy Teders en Gerard Oude Vrielink, Gert Mulstege, Herman Hemmer, Annie Oude Geerdink-Bekhuis, Hendrik en Marie Hesselink-Bekhuis, Truus Ensink-Borggreve (nms. de K.B.O.).

 

 

 

Woensdag 24 september 09.00 uur Eucharistieviering in de AULA.

 

Voorganger: Pastoor Nijland.

 

Donderdag 25 september 14.30 u.- 17.00 u. Weerzien in Vasse i.s.m. de Zonnebloem Vasse/Bezoekersgroep Manderveen-Vasse/KBO Vasse bij Café Peddemors.

 

Inleiding/afsluiting door Dominee Marsman en Pastor Heuven.

 

Zaterdag 27 september 19.30 uur Eucharistieviering (Oogstdankdag) m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

 

Voorganger: Pastor Oude Vrielink.

 

Bijz. int.: uit dankbaarheid.

 

Jaarg.: o.o. Weersink-Schutte.

 

Int.: Antoon en Anneke Lansink-Nieuwe Weme, Annie Weersink-Meijer, Jan Hulskotte, Dionne Meijer-Boswerger, Gerard en Marie Lummen-Oude Vrielink, Lies Schutte-Meijer, Henk Vrerink, Rikie Oude Luttikhuis-Nijhuis, Gert Mulstege, Herman Meen, Jan en o.o. Alberink.

 

 

 

KOREN

 

Zo. 21 sept. 09.00 uur: Dameskoor.

 

Za. 27 sept. 19.30 uur: Dames- en Herenkoor.

 

LECTOREN

 

Zo. 21 sept. 09.00 uur: Johan Steggink.

 

Za. 27 sept. 19.30 uur: Ben Demmer.

 

MISDIENAARS

 

Zo. 21 sept. 09.00 uur: Mariecke Kamphuis.

 

Za. 27 sept. 19.30 uur: Fides Bekhuis.

 

COLLECTANTEN

 

Zo. 21 sept. 09.00 uur: Ben Demmer, Gerard Braakhuis,

 

Harrie Kemna.

 

Za. 27 sept. 19.30 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

 

KOSTERS

 

Do. 18 sept. 14.00 uur: Johan Steggink.

 

Zo. 21 sept. 09.00 uur: Jan Veldhuis.

 

Za. 27 sept. 19.30 uur: Johan Steggink.

 

SPREEKUUR

 

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

 

COLLECTES

 

Plaatsengeld 30 aug.  €     47,60 Eigen kerk 30 aug. €         58,00

 

Plaatsengeld 7 sept.    €     40,85 Eigen kerk 7 sept. €         39,70

 

Huwelijksviering Karin en Ben Damhuis                    €         78,71

 

Verjaardagsactie augustus 2014                               €       469,55

 

KERKSCHOONMAAK

 

Maandag 16 september vanaf 18.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de wijk van de Steenbrei. De contactpersoon voor deze wijk is Sascha Spalink, tel. nr. 680105.

 

 

 

FEESTMIDDAG ZONNEBLOEM

 

Op vrijdag 17 oktober houdt de Zonnebloem Regio Almelo een feestmiddag bij Restaurant Tibbe in Mariaparochie. De zaal is open om 13.00 uur en vanaf 13.30 uur is er ontvangst met koffie en thee. De middag wordt verzorgd door het viswijvenkoor de Schellevissen. Ook wordt er gezorgd voor een drankje en een hapje. De feestmiddag duurt tot circa 16.15 uur. De kosten voor deze middag zijn € 10,00 inclusief de autokosten. Opgave kan bij Maria Booyink tel. nr. 680651 of bij Marie Hansté tel. nr. 680298. Graag vóór 1 oktober.

 

Ziekenzalving en Ziekenzegen

 

Het sacrament van de Ziekenzalving en de Ziekenzegen zijn ingesteld om zieken te troosten, pijn te verlichten, te bidden om genezing en voor innerlijke rust. We kunnen dit lezen in de Brief van Jakobus (5, 13-17). De priester is de bedienaar van het sacrament van de Ziekenzalving: Naast schriftlezing, gebed en handoplegging wordt de zieke met olie gezalfd. Pastoraal werkers en diakens kunnen de Ziekenzegen geven. Ook hierbij wordt gebeden, uit de Bijbel gelezen en wordt de zieke de handen opgelegd. Er is echter geen zalving met olie. Wel bestaat de mogelijkheid om de H. Communie te ontvangen.

 

Zowel de Ziekenzalving als de Ziekenzegen zijn elk op hun eigen wijze werkzame tekenen van Gods nabijheid.

 

Wanneer Ziekenzalving of Ziekenzegen?

 

De pastores maken mee dat ze door familieleden of verzorgers benaderd worden als iemand al in de laatste levensdagen verkeert. Vaak is er haast bij en het gebeurt dan ook regelmatig dat een zieke het sacrament niet meer bewust ontvangt. Dat is uiteraard jammer, hoewel het soms ook weer niet anders kan. Maar toch graag uw aandacht voor het volgende: De Ziekenzalving of Ziekenzegen kan vaker en eerder ontvangen worden dan alleen aan het einde van het leven. Daarom, als u ziek of oud bent maar niet in de laatste levensdagen en u wilt om kracht te krijgen graag het sacrament van de Ziekenzalving of de Ziekenzegen ontvangen, neem dan contact op met een van de pastores of met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Dan kan een afspraak gemaakt worden en is er dus meer tijd voor een persoonlijke voorbereiding. Deze oproep geldt ook voor familieleden en verzorgers van mensen waarvan u weet dat ze te zijner tijd graag de Ziekenzalving of Ziekenzegen zouden ontvangen. Wacht niet tot het laatste moment!                                                       Pastoraal team

 

Beste medeparochianen,

 

De Locatieraad heeft een aantal agendapunten behandeld en wil u als parochiaan hiervan in kennis stellen. Nog dit jaar zal er begonnen worden met het ruimen van 35 graven aan de linkerzijde van ons kerkhof. De rechthebbenden van deze graven hebben te kennen gegeven dat de grafrechten die inmiddels verlopen zijn niet hoeven te worden verlengd. Alle betrokkenen worden nog persoonlijk benaderd door één van de locatieraadleden wanneer het ruimen zal plaatsvinden. Ook kan er dan worden aangegeven of men bepaalde zaken wil behouden. Stephan Groeneveld zal de werkzaamheden uitvoeren. Op de parochieavond in april jl. is de vraag gesteld of men dezelfde volgorde van begraven wil hanteren zoals nu ook het geval is. Volgens meerdere parochianen is dit mooier voor het aangezicht van ons kerkhof. De Locatieraad kan hier in meegaan en heeft aldus besloten. Vervolgens zal het kerkhof ook met meer groen worden aangekleed. De details worden meegenomen in de volgende Locatieraadvergadering.       Met vriendelijke groet,   De locatieraad.

 

Ps. Vragen m.b.t. grafrechten kunt u richten aan de heer André Lummen, Denekamperweg 118/A, 7661RL, Vasse tel: 0541-680878

 

KBO Vasse

 

Start nieuwe seizoen 2014 / 2015.

 

Op donderdag 18 september a.s. opent de KBO Vasse het nieuwe seizoen om 14.00 uur met een Eucharistieviering in de RK kerk van Vasse. De Eucharistieviering wordt voor gegaan door Pastor Heuven.

 

Aansluitend zal  in onze thuishaven Café Bolscher  door de zorgorganisatie Zorgaccent een en ander verteld worden over de aanstaande veranderingen in de zorg. Zoals U al wel gehoord heeft natuurlijk, wil het kabinet de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen, veel taken verhuizen naar de gemeente. Doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Zo nodig met ondersteuning van de gemeente of zorg via de zorgverzekering. Door beter in te spelen op hun persoonlijke situatie en te kijken naar wat ze zelf nog kunnen doen, kunnen mensen over hun eigen leven blijven beslissen. Zo kan ook de zorg betaalbaar blijven.

 

Weerzien in Vasse

 

Evenals voorgaande jaren organiseert de KBO Vasse samen met de Ouderenbond Manderveen en de Zonnebloem Vasse voor hun (jonge) ouderen en bewoners van diverse tehuizen het “Weerzien in Vasse” op donderdag 25 sept. a.s. in Café Peddemors in Manderveen.

 

Opgave hiervoor is nog mogelijk op de bijeenkomst van de KBO Vasse op 18 september.

 

Bezinnings/Ontmoetingsdag.

 

Ook dit jaar is er weer een bezinningsdag/ ontmoetingsdag.

 

En wel op 5 november 2014 in het Meulenbelt aan de Vriezeveenseweg 176 te Almelo. Tussen 9.00 uur en 9.30 uur worden alle gasten verwacht en beginnen we met koffie. Daarna om 9.30 uur een H.Mis. Verder is er veel gezelligheid en elkaar ontmoeten.

 

Om 17.30uur is deze dag afgelopen en kan iedereen weer naar huis.

 

Voor vervoer wordt eventueel gezorgd, de kosten zijn € 15,-- p.p.

 

Voor meer informatie en opgave kunt U tot 12 oktober bellen met

 

Agnes ten Berge tel. 680618 en/of Femie Rikhof tel. 680352.

 

KPOV VASSE

 

Nu de vakantie weer voorbij is gaan we verder met ons jaarprogramma. Op woensdag 17 september komt iemand van Buurtzorg Tubbergen. Zoals altijd beginnen we deze avond om 20.00 uur bij Tante Sien. Deze avond komen we samen in de grote zaal. ( zaal wermelink).Om alvast vooruit te lopen op ons programma is er op WOENSDAG 15 Oktober een excursie naar FOOD CONNECT in Almelo. We worden daar verwacht om 13.30 uur tot 15.30 uur. Mochten er veel aanmeldingen komen dan kunnen we ook op deze dag ’s ochtends een excursie krijgen. We hopen velen eerst op 17 september te zien.                                           Het Bestuur KPOV.

 

Kledinginzameling van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid.

 

Op zaterdag 4 oktober vindt in Vasse de kledinginzameling van Sam’s kleding-actie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding,schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 8.oo uur tot 12.00 uur afgeven bij het volgende adres: Fam. Nijhuis De Schoolkolk 3 in Vasse. Deze keer is het project voor overstromingen en cyclonen in India.

 

M.O.V werkgroep Vasse.

 

Toneelvereniging Vasse komt met een nieuw toneelstuk.

 

Ook dit jaar voert de Toneelvereniging Vasse weer een schitterend toneelstuk op, dat is geschreven door D.J. Eggengoor. Het betreft een plattelandskomedie in drie bedrijven getiteld “Zilveruitjes en augurken”. Onder leiding van regisseur Frans van der Aa is toneelvereniging Vasse al enkele weken bezig om deze uitvoering weer op een voortreffelijke manier op de planken te brengen. Dit alles natuurlijk in onvervalst Twents dialect. Noteer alvast de data van de voorstellingen in uw agenda zodat u deze plattelandskomedie niet mist. Op vrijdag 21 november is de eerste uitvoering die tevens is bestemd voor K.B.O. leden. Ouderen die geen lid zijn van de K.B.O. kunnen kaarten verkrijgen bij de Familie Borggreve. De overige data zijn zaterdag 22 november, vrijdag 28 november en zaterdag 29 november. De aanvang is telkens 20:00 uur in zaal Tante Sien te Vasse. Kaarten zijn vanaf zaterdag 8 november verkrijgbaar bij de Familie Borgreve, Booyinksstraat 19 te Vasse, Tel.: 0541-680582.                                   De Toneelvereniging Vasse.

 

OOGSTDANKDAG:

 

Zaterdag 27 september zal oogstdankdank worden gevierd in de parochiekerk van Vasse. Pastor Oude Vrielink zal voorgaan tijdens deze plechtige eucharistieviering. De aanvang van deze viering is ’s avonds om 19.30 uur met medewerking van het dames- en herenkoor en muziekvereniging St. Cecilia. De kerk zal worden versierd in het teken van oogstdankdag. Na afloop van de viering wordt iedereen uitgenodigd voor een gezellig samenzijn bij Gasterij de Bakker. Dit is niet alleen bedoeld voor de agrariërs, maar echter voor alle parochianen. Hier zal onze plaatselijke “Bosbakker”, Werner Oude Nijhuis, wat vertellen over het brood bakken, de verschillende soorten brood, samenstelling etc. Kinderen zijn ook van harte welkom, voor hen wordt er ook iets georganiseerd. De organisatie is in handen van de KPOV en LTO-Noord afdeling Vasse.

 

Wij hopen U in groten getale te mogen begroeten!

 

Belcanto Fleringen op zoek naar een DRUMMER

 

Belcanto is op zoek naar een ervaren drummer die zich kan vinden in rock / pop / gospel muziek. Wij zijn een enthousiast koor, van oorsprong voortkomend uit een jongeren(kerk)koor met leden in de leeftijd tussen de 20 en 55 jaar. Ons koor heet Belcanto, we beschikken over een eigen oefenruimte in Fleringen en repeteren elke dinsdagavond van 20:00 tot ongeveer 21:30. Je hoeft als drummer niet alle repetities bij te wonen. Voor aanvang van de repetitie is er een inloop met koffie en nadien gezellig nakletsen. We verzorgen verschillende optredens op diverse podia, zo nemen we bijvoorbeeld al jaren deel aan de sfeervolle kerstmarkt in Ootmarsum. Ook proberen we zelf verschillende concerten met buurtkoren of bands te organiseren. Een aantal jaren geleden hebben we een erg succesvolle CD opgenomen. Wil je nog meer weten kijk dan op www.belcantofleringen.nl Voor nadere info, neem contact op met Ingrid Mollink via mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. " href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

PAROCHIECENTRUM

 

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

 

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

 

mobiel nr. 06-5137 7652.

 

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

 

t.n.v. Parochie Vasse.

 

Misintentie      € 7,50  /   Jaargedachtenis     € 10,--

 

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

 

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

 

De aanvraag vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof,

 

tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

 

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. " href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur

 

Karin Grunder (06-20490726) en Yvonne Kroeze (06-20433286)

 

Colofon pastores

 

G.J. Nijland, priester, pastoor

 

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen. Tel.: 0546-622196

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

 

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo. Tel.: 0546-873936

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mw. A.J.M.T. Boomkamp, pastoraal werker

 

Gravenlandweg 39, 7675 TB Bruinehaar. Tel. 0546-681072

 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

 

Beeckesteyn 69, 7608 JH Almelo. Tel. 0546-492231.

 

Werkadres: Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

 

Telefoon: 0546-631216. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

P.P.H.J.M. Timmermans, pastoraal werker

 

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

 

Telefoon: 06-20428594 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

G.B.M. Wiggers, pastoraal werker (tijdelijk dienstverband)

 

Werkadres: Ootmarsumseweg 176, 7665 SE Albergen.

 

Telefoon: 06-36561228 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

WEEKWACHT

 

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

 

TELEFONISCHE HULPDIENST

 

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

 

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

 

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

 

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

 

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

 

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

 

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

 

 

 

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

 

13/14 sept. E. Hesselink, 20/21 sept. J. Tiehuis, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

 

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

 

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

 

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

 

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

 

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

 

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

 

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

 

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

 

Thuiszorg TMZ

 

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

 

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

 

KOPY PAROCHIEBLAD

 

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

 

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 680407

 

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Locaties


 

Alblog
Flelog
Gstlog
Lgvlog
Marlog
Rtmlog
Tublog
Vaslog
Vzvlog

 


Copyright © 2014