Pancratius

Informatieblad 3. ZONDAG    16 en 23 april 2017 Jaargang 44, week 16 en 17

Pasen: de steen is weg

In de week voor Pasen mochten we als pastoraal team voorgaan  in diverse vieringen van de basisscholen waarbij we stil stonden bij de goede week en Pasen. De kinderen deden goed mee en leerkrachten waren enthousiast. Een van de leerkrachten zei na afloop van een viering dat hij in de klas ook aandacht aan bijbelverhalen en christelijke feestdagen  gaf omdat er zoveel punten in zitten die heden ten dage van belang zijn voor ons leven. Ik was heel blij met de visie van deze docent. Juist dat is de reden dat wij ieder weekend in de kerk opnieuw verhalen uit de bijbel lezen en ieder jaar de christelijke feestdagen vieren. Zo is Pasen een heel bemoedigend feest voor ons, zeker in deze tijd. Op goede vrijdag horen we dat Jezus in het graf was gelegd en dat er een zware steen voor de opening was  gerold. We staan dan stil bij alle situaties in ons leven die ons verdrietig en neerslachtig maken. Situaties waarbij we even niet zien hoe we verder kunnen, wat de verdere toekomst zal zijn. Met Pasen horen we dat de steen van het graf is weggerold. In het donker van het graf schijnt het licht. Er is perspectief in de zaak gekomen. Nieuw leven dient zich aan. We horen ook van een engel die zorgen wegneemt en mensen opnieuw op weg zet. Daar mogen wij van afleiden dat we niet hoeven te wanhopen op de momenten dat wij een zwaar kruis hebben te dragen. God laat ons niet in de steek. Zijn liefde zal ons tegemoet komen en het kruis mee helpen dragen. Zijn licht zal ons zicht geven op een nieuwe horizon. Hij daagt ons uit om met hem dat licht verder te dragen, de wereld in. Om mensen tegemoet te komen die een hand nodig hebben en een steun in de rug. Om zo elkaar te helpen  een licht in de wereld te zijn. Dat Pasen een feest van vertrouwen,  hoop en bemoediging mag zijn voor ons en dat wij dat uit mogen dragen naar elkaar. Mede namens mijn collega’s wens ik u een Zalig Pasen!                                             Pastor Christianne Saris


De Steen Is Weg Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld Een steen op het graf Die kan er niet af Iedereen treurt Maar kijk 'es wat er is gebeurd De steen is weg De weg is vrij Het graf is leeg De pijn voorbij Want Jezus leeft En de steen is weg weg Helemaal weg Een steen op mijn hart Zo zwaar en zo zwart Het komt nooit meer goed Maar kijk 'es hier wat Jezus doet De steen is weg Mijn hart is vrij Ik voel me nieuw God is bij mij Wat Jezus leeft En de steen is weg Weg Helemaal weg Foetsie

Zaterdag 15 april 20.00 uur Eucharistieviering (Paaswake) m.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Voorganger: Pastor Linh. Int.: Gerard en Truus Kamphuis-Boswerger, Lidy Tulk-Leussink, Bernard en Sien Grootelaar.

Zondag 16 april (Eerste Paasdag) 09.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Jan Veldhuis.

Jaarg.: zie 15 april.

Int.: Gerard en overl.fam.leden Nijhuis-Tijink, Jan Reekers,

Theo Rozendaal, o.o. Maathuis-Peters en zoon Jan, Jan Hulskotte, Gerard en Marie Booijink-Hulskotte, Zr. Maria Wenneger,

Herman en Agnes Booijink-Veer, Jan, Stefan en Ellen Hemmer,

o.o.Hemmer-Steggink.

Woensdag 19 april 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zaterdag 22 april 19.30 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Jaarg.: Gerard Wenneger, Marie Lummen-Oude Vrielink. Int.: Jan en Annie Booijink-Kemna, Bennie Droste, Dionne Meijer-Boswerger, Gert Mulstege, Jan Hulskotte, Siny Dijkers-Koopman, Annie Steggink-Kamphuis, Gerard Lummen en overl.fam.leden, Rutger Hamse, Frans en overl.ouders Oude Nijhuis-Bos, An Jacobs-Cordes, Gerard Hansté (broer), overl.fam.leden Jacobs-Röben, overl.fam.leden Beukerink-Lansink, Herman en Agnes Booijink-Veer.

Woensdag 26 april 09.00 uur Eucharistieviering in de Aula.

Voorganger: Pastoor Pikkemaat.

Zondag 30 april 09.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor.

Voorganger: Pastor Heuven. Int.: Jan en Annie Booijink-Kemna, Jan Oude Luttikhuis (Kapper), Manny Sanderink-Weernink, overl.fam.leden Weersink-Schutte, Jan Hulskotte, Siny Dijkers-Koopman, Annie Steggink-Kamphuis.

KOREN

Za. 22 apr. 19.30 uur: Dameskoor.

Zo. 30 apr. 09.00 uur: Herenkoor.

LECTOREN

Za. 22 apr. 19.30 uur: Marieke Hansté.

Zo. 30 apr. 09.00 uur: Ben Demmer.

MISDIENAARS/ACOLIET

Za. 22 apr. 19.30 uur: geen.

Zo. 30 apr. 09.00 uur: geen.

COLLECTANTEN

Za. 22 apr. 19.30 uur: Gerard Alberink, Gerard v/d Aa.

Zo. 30 apr. 09.00 uur: Jan Veldhuis, Ben Demmer, Gerard Braakhuis.

KOSTERS

Za. 22 apr. 19.30 uur: Jan Veldhuis.

Zo. 30 apr. 09.00 uur: Ine Bos.

SPREEKUUR

Di. 9-11 uur: Annie Schepers.

COLLECTES

Plaatsengeld 2 april             34,10    Eigen kerk 2 april             31,50

Plaatsengeld 9 april             32,40    Eigen kerk 9 april             28,00

KERKSCHOONMAAK

Dinsdag 16 mei vanaf 8.30 uur zal de kerk worden schoongemaakt door de dames van de wijk Kloosterhof. De contactpersoon voor deze wijk is Truus Rolefes, tel. nr. 680617.

Hartstichting

De collecte in de week van 3 t/m 8 april, heeft het mooie bedrag van € 915,38 opgebracht. U allen bedankt, maar zeker de collectanten voor hun inzet, om dit bedrag naar de Hartstichting over te kunnen maken.

BELANGRIJK bericht voor alle parochianen

Met de komst van pastoor Pikkemaat beschikt onze parochie weer over een nieuwe pastoor en is het pastoraal team weer op volledige sterkte. Als parochiebestuur, pastoraal team, locatieraden en pastoraatsgroepen werken we aan bestaande plannen en maken we ook nieuwe plannen voor de komende tijd. Dit met als doel voor ogen dat we een vitale parochie willen zijn en willen blijven! In de huidige tijd een hele uitdaging……

Met elkaar hebben we vastgesteld dat we graag willen weten wat er leeft onder onze parochianen. Wat vinden onze parochianen belangrijk waar het bijvoorbeeld kerkbezoek, toekomstverwachting eigen lokale kerkgebouw, communicatie (parochieblad/informatieblad, website, kerkradio en kerkTV) en multifunctioneel gebruik van een kerkgebouw betreft?

Daartoe is een enquête ontwikkeld die over enkele weken bij u in de bus zal vallen. De enquête is zowel op papier in te vullen als digitaal.

Ik wil de enquête nu alvast van harte bij u aanbevelen.

            Met de uitkomsten kunnen we beter onze richting voor de 

            toekomst bepalen en zo goed mogelijk aansluiten bij de      

            wensen van onze gemeenschappen.

UW STEM IS VAN LEVENSBELANG VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN!

           

Tot slot wil ik u nog even informeren over de mogelijke stopzetting van de diensten van het SILA per 1 januari 2018.  

Via het SILA kwamen tot voor kort aangepaste gegevens van onze parochianen bij ons binnen, bijvoorbeeld informatie over een adreswijziging bij verhuizing. Er ligt op dit moment een motie klaar in de Tweede Kamer voor afschaffing van de diensten van het SILA. Met het stopzetten van deze diensten komt onder andere een goede ledenadministratie voor de kerken in gevaar.

In december is door de Nederlandse Kerkprovincie een actie op poten gezet om zoveel mogelijk tegengas te geven vanuit de kerken in Nederland. Deze actie heeft een ongelofelijk aantal reacties opgeleverd welke daardoor toch echt serieus genomen moet worden door politiek Den Haag.

Ondertussen zit ook de Nederlandse Kerkprovincie niet stil en onderzoekt mogelijke alternatieven om onze ledenadministratie up to date te houden na stopzetting van de diensten van het SILA.

Als parochie vragen wij u binnenkort uw persoonlijke gegevens te controleren en wijzigingen aan ons door te geven. Tevens ontvangen we graag uw mailadres (indien u deze heeft) zodat we u in de toekomst ook digitaal kunnen bereiken.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en namens het parochiebestuur alvast een Zalig Pasen gewenst.

Hartelijke groet,

Brigitte Holtschlag, vicevoorzitter parochiebestuur H. Pancratius

Terugblik jubileum

Hierbij wil ik iedereen hartelijk danken voor de felicitaties, kaartjes en attenties ter gelegenheid van mijn 12 ½ jarig jubileum. Ik heb er van genoten. Daarnaast verheugde het mij om zoveel mensen te mogen begroeten op de thema avond “waartoe zijn wij hier op aarde?” , naar aanleiding van dit jubileum.   We hebben een fijne avond gehad met interessante inleidingen, waarbij ook gelegenheid was om elkaar te ontmoeten. Al met al geven deze ervaringen mij veel inspiratie om door te gaan op de ingeslagen weg en ik hoop nog lang pastoraal werker in uw midden te mogen zijn.

Hartelijke groeten, Pastor Christianne Saris

Gemeentelijke dodenherdenking 4 mei in Vasse.

Dit jaar wordt de gemeentelijke dodenherdenking in Vasse gehouden. De dorpsraden van Vasse en Manderveen tekenen voor de organisatie. De viering begint om 19.00 uur in de kerk van Vasse. Het kerkplein is deze avond gesloten voor parkeerders. Wel kan er voor de kerk uitgestapt worden.

In de viering wordt het muzikale gedeelte verzorgd door het dameskoor/herenkoor uit Vasse en de fanfare uit Manderveen.

Er zullen herinneringen aan de oorlog worden opgehaald en kinderen van de basisschool De Zeven Mijlen en de Mariaschool zullen enkele teksten voordragen. Leden van de scouting zorgen voor begeleiding op kerkplein en het ordelijk verloop van de kranslegging om 20.00 uur . Er worden kransen gelegd door college van Tubbergen en Uelsen en door de dorpsraden van Manderveen en Vasse.

Er worden bloemstukken gelegd op het graf van Bernard Evers en voor Bernard Hannink bij de Mariagrot. Op het kerkplein zal fanfare St. Caecilia voor de muzikale omlijsting zorgen.  Ook is er een toespraak door de burgemeester van Tubbergen. Na afloop is er koffie bij Tante Sien.

KBO

Kegelmiddag

Op donderdag 20 april gaat de KBO Vasse weer kegelen bij Kegelcentrum Nijhuis te Mander. Ook niet leden zijn van harte welkom. Aanvang: 14.00 uur.

Jaarlijkse uitstapje op 18 mei a.s.

Op donderdag 18 mei a.s. sluiten wij het seizoen 2016/2017 zoals gewoonlijk af met een uitstapje. Dit jaar gaan we naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. Vertrek is ’s morgens om 8.30 uur bij Gasterij De Bakker, waar we rond 18.30 uur de dag ook afsluiten met een heerlijk 3-gangen diner. De kosten bedragen € 60,00 per persoon. Betalen op de dag zelf. Opgeven kan bij Fons Nijhuis

(0541 850 758). Ook niet leden zijn van harte welkom.

Gaat u ook met ons mee naar Banneux?

Ook dit jaar gaan we weer tweemaal naar Banneux.

Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen.

Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariëtte Beco.

We gaan vijf dagen, met een arts, verpleegkundigen en brancardiers in ons midden, om het u zo aangenaam mogelijk te maken. U hoeft niet te sjouwen met uw koffer. Indien u dit wenst wordt u geholpen met het in- en uitstappen, met eten en drinken en met het naar bed gaan. In Banneux zijn er voldoende rolstoelen aanwezig.

En dit alles voor een prijs van € 305,00. U stapt in uw eigen regio in de bus. Alles wordt voor u geregeld, ja, als u dat wenst gaat er iemand met u mee om een kaarsje op te steken of het kopen van een souveniertje. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag een eucharistieviering. Maar ook het bidden van de kruisweg, de viering met handoplegging en samen naar de bron gaan, de weg die Maria wees aan Mariëtte Beco en samen hulde brengen tijdens de lichtprocessie. We gaan met eigen priesters en alle vieringen zijn dus in het Nederlands. Telkens met onze eigen groep mensen. Wordt het u even te veel, dan doet u gewoon even niet mee. Er is voldoende tijd voor ontspanning. U bent daar vrij in.

De vijfdaagse bedevaart is van 26 t/m 30 mei 2017 en van 06 t/m 10 oktober 2017.

Er zijn mensen die elk jaar meegaan. Ook zij nodigen u van harte uit.

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij de plaatselijke propagandist.

De tweedaagse bedevaart is dit jaar op zaterdag 07 en zondag 08 oktober 2017.

Voor deze bedevaart bedragen de kosten met 2 personen op 1 kamer: € 135,00 p.p. Wilt u een kamer alleen dan kost het € 160,00 p.p.

Hotel: Schaepkens van St Fijt. In valkenburg.

Bezoek aan de Mariagrot.

Een annuleringsverzekering is mogelijk, de kosten voor een 2 persoonskamer zijn € 8,35, en voor een eenpersoonskamer € 10,00.

De schnitzel op de terugweg met koffie en brood kost € 10,00 p.p.

Opgave en inlichtingen t/m 15 september is mogelijk bij:

Gerrit Leus, De Kuuper 27, Geesteren, Tel: 0546-631178

DORPSHUISKAMER VASSE

De Dorpshuiskamer is er 2-wekelijks in de oneven weken op de woensdagochtend in ‘t Eschhoes te Vasse. U kunt dan gezellig een kopje koffie komen drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of samen een wandeling maken. Alle inwoners van Vasse e.o. zijn van harte welkom. Eén keer in de 4 weken wordt er aansluitend aan de Dorpshuiskamer een open eettafel (“Oet Ett’n int Eschhoes”) gehouden, waarvoor mensen uit Vasse e.o. zich kunnen inschrijven.

Wilt U graag meer informatie, dan kunt u ons bellen of mailen.

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bel: 06 38558412 (Ine Bonke) l 0541 850758 (Fons Nijhuis)

PAROCHIECENTRUM

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.hpancratius.nl/ (daarna klikken op locatie, etc.)

Bereikbaar via parochiecentrum op nr. 680201 of

mobiel nr. 06-5137 7652.

Rabobanknr. IBANNR. is NL75RABO0153203803

t.n.v. Parochie Vasse.

Misintentie      € 7,50  /    Jaargedachtenis     € 10,--

Opgave van misintenties is mogelijk via email of telefonisch op

nr. 680879 (Annie Schepers) Persoonlijk aanvragen kan ook op dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur tijdens het spreekuur.

De aanvraag kerkelijke vieringen wordt verzorgd door Mirjam Eidhof, tel. 680403 of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon: 06-33564002

Bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u - 12.00 u en 13:30 u - 16:30 uur

donderdag: 13:30 u - 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

H. Nguyen Ngoc Linh, priester

Ootmarsumsestraat 496, 7603 NN Almelo.

Telefoon: 0546-873936

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

L.H. Huitink, diaken

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20432661

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20486904

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandag, dinsdag, donderdag

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK Tubbergen Telefoon: 06-20428594

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WEEKWACHT

'Voor dringende pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en bij overlijden belt u met het nummer 06-20430155'

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Hulpdienst is bereikbaar op alle uren/dagen van de week en is door haar anonimiteit laagdrempelig. Het nummer van de telefonische hulpdienst is: 06-30513746.

WEEKENDDIENSTEN ARTSEN

Centrale Huisartsen Post Almelo (CHPA)

C.H.P.A., tel. 088-5880588 (17.00 uur tot 8.00 uur)

Zilvermeeuw 1 te Almelo.

Huisartsenpost Oldenzaal tel. 088-5551122

Prins Bernardstraat 17 te Oldenzaal.( 17.00 tot 8.00 uur)

WEEKENDDIENSTEN VERLOSKUNDIGEN

16/17 april I. Hoekstra, 22/23 april J. Tiehuis, 27 april E. Hesselink, tel. 0546-621340 b.g.g. 074-2508686 amb.dienst.

Wijkgebouw Zorgaccent Vasse, Denekamperweg 185A,

Voor verpleging en verzorging bij u thuis in Vasse e.o.

Inloopuur elke maandag t/m vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 06-55698606.

Tevens beschikt ons gebouw over een prikpost, reguliere bloedafnames en trombosedienst elke woensdagochtend, van 7.30 tot 8.30 uur.

Buurtzorg Geesteren e.o. (ook Vasse)

Voor alle verpleging en verzorging thuis.

24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer  06-51447847.

Thuiszorg TMZ

Thuiszorg TMZ 24 uur per dag zorg. Heeft u zorg nodig,

‘Vertrouw op uw wijkzuster’. Bel: 06-24647169

Thuiszorg Maartje Tubbergen

Eeshoflaan 21, 7651 LZ, 24 uur bereikbaar voor thuiszorg en hulpmiddelen. Tel. 088-0005219

KOPY PAROCHIEBLAD

Di. t/m 11.00 uur parochiecentrum

Di. t/m 18.00 uur Silvia Grootelaar, Hooidijk 52, tel. 0541680407

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Relaties

Het ideale gezin?

Dat bestaat niet, nergens

Gezin is… er zijn voor elkaar,

groeien, bloeien, uitbloeien

Het gebeurt niet vanzelf

Het gaat met horten en stoten

Met vreugde en pijn

Met slagen en mislukken

Steeds weer opnieuw beginnen.

Mediapastoraat RKK/KRO

Uit het boek Manu Keirse