Pancratius

 

K. Voorbede
De dienst van het Woord wordt afgesloten met de voorbede. Deze kan door enkele van de aanwezigen worden verzorgd. De opbouw is als volgt:
·        de voorganger leidt de voorbede met enkele woorden in.
·        dan volgen de voorbeden zelf, die vrij geformuleerd kunnen worden en steeds met ´Laat ons bidden´ worden afgesloten.
·        aan het einde is weer een afsluitend gebed dat door de voorganger wordt gebeden.
 
Op de hierna volgende bladzijden staan enkele ´spelregels´ om zelf een voorbede te formuleren. Het is onmogelijk een serie voorbeden in deze map op te nemen die bij ieder concreet sterfgeval past. Toch vindt u enkele voorbeelden om zelf een zo persoonlijk mogelijke voorbede te kunnen samenstellen. Ze kunnen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen en, indien wenselijk, worden aangepast aan de persoonlijke situatie.
 
*   Inleiding op de voorbede.
Voorganger:     In de stilte van dit uur willen we bidden tot God,
                        Hij – die ons hoort van verre,
                        Hij – die verstaat wat niet gezegd kan worden.
     of:
Laten we in dit moeilijke uur proberen te spreken met God, de Heer van alle leven.
     of:
Laten we ons hart richten tot God en Hem voorleggen wat ons bezighoudt in dit uur.
     of:
                        Laten we dan nu bidden tot onze God, Heer van hemel en aarde.
 
 
*   Voorbede. 
     Mogelijke intenties
-         voor de overledene
-         voor de directe familie
-         voor overige nabestaanden
-         voor andere overledenen
 
*   Afsluitend gebed:
Voorganger:     Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen verder te gaan op de weg van het leven, in het spoor van hem / haar die wij vandaag uit handen moeten geven. Dan alleen zal hij / zij onder ons voortleven, zoals hij / zij nu leeft bij U.
     of:    
                        Goede God, Vader van leven en dood. Vandaag zijn we bedroefd samengekomen, omdat wij afscheid moeten nemen van N. Hij / zij was één van ons, deel van ons leven. Zie naar ons om, nu wij samenkomen om ons verdriet te delen en troost te zoeken bij elkaar. Zie om naar N, die we aan uw barmhartigheid toevertrouwen, nu onze handen hem / haar moeten loslaten. Wij vertrouwen op uw goedheid.
     of:
                        Almachtige God, neem al onze gebeden ter harte. Denk aan N, die tijdens zijn / haar leven geprobeerd heeft U te dienen. Bevrijd hem / haar van alle pijn en zorgen en gun hem / haar de eeuwige vreugde bij U.
     of:
                        God, gedenk in uw goedheid allen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan. In het bijzonder bidden wij voor N, die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Bewaar hem / haar in uw en onze liefde. Geef dat hij / zij voor altijd mag leven in het land van uw liefde.
     of:             
                        Eeuwige God, wees het licht dat schijnt in onze duisternis. Voor N, die we vandaag uitgeleide doen, bidden wij U: kom hem / haar met liefde tegemoet en noem hem / haar bij name om U te zien van aangezicht tot aangezicht. In kracht en heerlijkheid met Jezus, uw Zoon en uw heilige Geest, die ons verder zal leiden vandaag en alle dagen.
 
 
Voorbeeld 1.
·        Wij willen bidden voor N, weggevallen uit ons midden, maar opgevangen door God, zo geloven wij. Die als pasgeboren kind de kerk is binnengedragen en gedoopt is om de weg van Jezus te gaan. In elk mensenleven is dat een weg van vallen en opstaan. Wij bidden U, goede God, let vooral op zijn / haar volharding en trouw. Laat ons bidden….
 
·        Wij willen bidden voor N, die vele malen in zijn / haar leven de eucharistie heeft meegevierd, uw Woord heeft gehoord en uw Brood heeft gegeten. Hij / zij heeft U niet los willen laten, want U hebt woorden van eeuwig leven. Wij bidden U, goede God, maak die belofte van dat eeuwig leven nu voor hem / haar tot werkelijkheid. Laat ons bidden….
 
·        Wij willen bidden voor zijn vrouw / haar man, die zich voor het leven met hem / haar verbonden heeft. Het sacrament van het huwelijk mocht iets laten zien van het verbond van God met de mensen. Wij vragen U, goede God, denk aan hem / haar die nu alleen achterblijft en geef hem / haar kracht om het verdriet te kunnen dragen. Laat ons bidden….
 
·        Wij willen bidden voor de kinderen en kleinkinderen van N, zij hebben heel vanzelfsprekend zijn / haar liefde en zorg mogen ervaren. Altijd was er vader en opa / moeder en oma bij wie je thuis kon komen. Wij vragen U, goede God, geef de kinderen en kleinkinderen moed om de idealen van hun vader en opa / moeder en oma verder te dragen. Laat ons bidden….
 
·        Wij willen bidden voor alle familieleden, vrienden en bekenden en allen voor wie N. een stuk van hun leven was. Zij hebben allen een verlies te verwerken. Wij vragen U, goede God, help hen te geloven dat de dood van een mens niet zijn definitieve einde is. Laat ons bidden….
 
·        Wij willen bidden voor allen die gestorven zijn. Voor degenen van wie wij ons de namen herinneren …….. Wij vragen U, goede God, laat niemand van hen wegvallen uit uw en onze aandacht. Laat ons bidden…..
 
 
Voorbeeld 2.
·        Wij bidden voor N, weggevallen uit ons midden, maar opgevangen door God, zo geloven wij. Heer, onze God, laat ons weten dat hij / zij niet voor niets heeft geleefd. Dat hij / zij nu bij U verder mag leven in uw heerlijkheid. Laat ons bidden….
 
·        Wij bidden voor hen die nu alleen achterblijven, voor wie N. een stuk van hun leven was. Dat ze in deze moeilijke ogenblikken niet gaan twijfelen. Dat ze door dit afscheid hun vertrouwen in U niet verliezen. Maar dat er telkens mensen om hen heen zullen zijn die hun tot steun en toeverlaat zullen zijn om in geloof en vertrouwen verder te leven. Laat ons bidden….
 
·        Vol vertrouwen bidden wij: geef dat we het verdriet om zijn / haar gemis kunnen opbrengen. Dat we iets van dankbaarheid kunnen voelen, omdat we hem / haar in ons midden mochten hebben, ….jaar lang. Laat zijn / haar levensvreugde en zijn / haar zoeken naar het goede ook ons aansteken en inspireren. Laat ons bidden….
 
·        Wij bidden voor al degenen van wie wij al eerder afscheid hebben moeten nemen. Dat zij nu voor altijd mogen delen in de heerlijkheid bij God en samen met N. voor altijd gelukkig mogen zijn. Laat ons bidden….
 
 
Voorbeeld 3.
·        Wij danken U, Heer God, voor N., die ons dierbaar was en die nu (plotseling) is weggevallen uit onze wereld. Wij danken U voor alle vriendschap die van hem / haar is uitgegaan en voor de vrede die hij / zij heeft gebracht. Wij danken U, omdat hij / zij, zo vergankelijk als hij / zij was, een mens geworden is om van te houden. Laat ons bidden….
 
·        Wij bidden U, dat er niets van dit mensenleven verloren zal gaan, dat wat hij / zij geleefd en gedaan heeft ten goede mag komen aan de mensen die na hem / haar komen; en dat hij / zij in alles waarin hij / zij groot is geweest tot ons mag blijven spreken, juist nu hij / zij gestorven is. Laat ons bidden….
 
 
·        Wij bidden U, dat wij allen die met hem / haar verbonden waren nu ook, omwille van zijn / haar dood, dieper met elkaar verbonden mogen zijn. En mogen wij in die saamhorigheid en in alle vriendschap en vrede op aarde de belofte herkennen dat Gij ons in de dood getrouw zult zijn. Laat ons bidden….
 
 
Voorbeeld 4.
·        Wij bidden voor N., weggevallen uit ons midden, maar opgevangen door God, zo geloven wij. Dat Hij hem / haar koestert in zijn hand, dat Hij hem / haar aan zijn hart drukt en bewaart in eeuwige vrede. Laat ons bidden….
 
·        Wij bidden voor onszelf, die geraakt zijn door het sterven van N. Die opgeschrikt zijn uit de dingen van alledag en ons hier verzameld hebben in dit uur. Dat wij, die nog mogen leven, de kracht vinden het leven mooi te maken voor anderen en voor onszelf. Laat ons bidden….
 
·        Wij bidden voor N., die Gij hebt uitgekozen tot een leven in dienst van anderen en hem / haar daartoe gaven hebt geschonken. In alle eenvoud heeft hij / zij zijn / haar taak vervuld totdat het niet meer ging. Wij danken U voor hem / haar, voor het leven en voor alles wat hij / zij voor ons allen heeft betekend.
 
·        Wij bidden voor onze overleden familieleden. Dat N. nu een plaats mag krijgen bij God, tussen alle dierbaren die hem / haar zijn voorgegaan. Laat ons bidden….
 
 
Voorbeeld 5.
·        Wij bidden voor N., die er wel is en die er niet is, die we veel langer hier op aarde bij ons hadden willen houden, maar die zich nu gelukkig voelt bij God. Laat ons bidden….
 
·        Laten wij bidden voor alle mensen die om N. geven en die hem / haar nu moeten loslaten, wat zoveel pijn betekent. Dat de herinneringen aan de vele mooie momenten de pijn steeds dragelijker mag maken. Laat ons bidden….
 
·        Wij gedenken allen die gestorven zijn en belangrijk waren in het leven van N. Dat zij nu samen met hem / haar een plekje mogen vinden in het hart van God, de wereld van de liefde. Laat ons bidden…..
 
 
Voorbeeld 6.
·        Wij bidden tot God, die ons opricht uit de dood. Voor N., die volop in het leven stond, hechtte aan mensen, verknocht was aan de aarde en al wat daarop groeit. Wij hebben deze goede mens moeten loslaten, maar wij bidden dat God hem / haar niet zal loslaten, niet zal laten vallen en zijn / haar leven zal bewaren door de dood heen. Laat ons bidden….
 
·        Wij bidden voor onszelf, die achterblijven, die met hem / haar werkten en leefden, in dezelfde buurt woonden. Wees licht in onze duisternis en troost in onze droefheid. Wees ons voelbaar nabij als een mens en laat ons mensen vinden die ons nabij zijn. Laat ons bidden….
 
·        Wij bidden voor hen die na ons komen, die dit land, deze wereld van ons zullen erven. Dat het werk van onze handen, onze toewijding en liefde, bij hen bewaard zal blijven en dat God zich over hen mag ontfermen. Laat ons bidden….
 
·        Wij bidden voor hen die ons zijn voorgegaan naar het eeuwig leven. Dat N. daar nu met hen mag zijn in het land van licht en vrede. Laat ons bidden….
 
 
Voorbeeld 7.
·        Goede God, ontferm U over N., hij / zij was een zorgzame man / vrouw in dit leven hier. Maak gebruik van hem / haar, hij / zij kan bij U nog zoveel goeds doen. We bevelen hem / haar bij U aan, wees zorgzaam en lief, zoals hij / zij zelf was. Laat ons bidden….
 
·        Goede God, wij vragen uw zorg en nabijheid voor alle mensen die achterblijven. Voor (naam partner) bidden wij, dat hij / zij de nachten doorkomt. Voor (naam kinderen) die samen een nieuw thuiskomen zullen moeten maken. Voor (naam kleinkinderen) bidden we omdat ze een lieve opa / oma moeten missen. Geef hen warme en mooie herinneringen als troost. Laat ons bidden….
 
·        Goede God, wij vragen uw zorg en nabijheid voor alle mensen die moeten lijden onder oorlog en geweld, ziekte en pijn. Mensen die vaak worden vergeten. Wees hen warm nabij, God, in de hulp en zorgzaamheid van mensen om hen heen. Laat ons bidden….
 
·        Goede God, wij vragen uw zorg en nabijheid voor alle mensen van wie we al eerder afscheid hebben moeten nemen. Wij missen ze nog steeds. Wees goed voor hen, zoals U goed bent voor ons en voor N., die we nu aan uw goedheid toevertrouwen. Laat ons bidden….
 
 
Voorbeeld 8.
·        Wij danken U, Heer God, voor N., die wij liefhebben en die nu gestorven is. Dat wat hij / zij betekend heeft en nog voor mensen betekent nooit verloren zal gaan. Laat ons bidden….
 
·        Wij geloven dat U N. in de dood groot gemaakt hebt. Wij danken U voor alle eenvoud, alle dienstvaardigheid en vriendschap die van hem / haar is uitgegaan. Hij / zij is een mens om nooit te vergeten. Laat ons bidden….
 
·        Klein geworden in de dood, vragen wij U, goede God, dat deze mens door U gezien en verheerlijkt mag worden. Laat zijn / haar leven tot ons spreken en in uw vreugde tot voltooiing komen. Laat ons bidden….
 
·        Wij bidden U, God, voor alle mensen die met N. verbonden waren: (naam partner, kinderen en kleinkinderen), zijn / haar familieleden, vrienden en bekenden. Dat we elkaar nu tot troost en steun zijn. Laat ons bidden….
 
 
Voorbeeld 9.            voor iemand in de bloei van zijn leven.
·        Voor N., levenslustig en vitaal als hij /zij was. Dat hij / zij nu verder mag leven op een plaats waar wij alleen maar van kunnen dromen. Dat hij / zij rust mag vinden en gelukkig mag zijn. Dat hij / zij vanaf die plaats ons in het oog zal houden en als een engel terzijde zal staan. Laat ons bidden….
 
·        Voor alle mensen voor wie N. een stuk van hun leven was (namen). Mogen hun verdriet en hun tranen niet verloren gaan, maar mogen zij voor elkaar een steun zijn. Dat zij het leven van N. in hun hart bewaren en blijven vertrouwen op de toekomst. Laat ons bidden….
 
·        Voor alle (jonge) mensen die rondom N. staan en die nu verbijsterd en verslagen zijn door zijn / haar dood. Dat ze mogen blijven geloven in de kracht van het leven en erop vertrouwen dat het leven sterker is dan de dood. Laat ons bidden….
 
·        Voor allen die gestorven zijn: familie en vrienden van N. en allen van wie wij ons de namen herinneren. Dat God hun namen gedenkt en dat ze niet wegvallen uit zijn en onze aandacht. Laat ons bidden….
 
 
Voorbeeld 10.          voor een kind.
·        Wij bidden voor N, die aan onze zorgen werd toevertrouwd, maar ook voortijdig van ons werd weggenomen. Dat er een wereld voor hem mag zijn, waar hij voor altijd mag leven in de liefde en de vrede van God. Laat ons bidden….
 
·        Voor (namen ouders, broers en zussen, oma´s en opa´s), de overige familie, alle vrienden en bekenden willen we bidden. Omwille van de vriendschap die we hen toedragen vragen wij: dat ze niet méér verdriet en tranen kennen, dat zij troost kunnen bieden aan elkaar, dat zij U vinden, een God van liefde. En dat het leven van N. in hun hart bewaard mag blijven tot in uw eeuwigheid. Laat ons bidden….
 
·        We willen bidden voor de mensen van wie we al eerder afscheid hebben moeten nemen. We noemen …….. Maar we gedenken ook al degenen van wie we houden, maar die nu niet meer bij ons zijn. Laat hen samen met N. voor altijd gelukkig zijn bij U. Laat ons bidden….